Laki valmistajien ja työntekijöiden keskinäisistä suhteista

Kesäkuun 3. Korkein hyväksytty valtioneuvoston lausunto (Coll. Uzak. 1886, 15. heinäkuuta, 639 artikla) ​​.- Ehdotus asetukseksi teollisuuslaitosten valvonnasta ja valmistajien ja työntekijöiden välisistä suhteista sekä virkamiesten määrän lisäämisestä tehtaan tarkastus.

Valtioneuvosto, valtiollisten talouksien, lakien ja siviili- ja hengellisten asioiden osastot sekä yleiskokous tarkastelivat valtiovarain- ja sisäasiainministeriöiden esittämiä huomautuksia: a) teollisuusalan valvontaa koskevista säännöistä ja valmistajien ja työntekijöiden keskinäisistä suhteista; ) tehdasvalvontaviranomaisen tilausten määrän lisäämisestä:

I. Tehtaita ja tehtaita koskevan perustuslain II jakson kolmannen luvun sijasta (30-60 artikla), ed. Päättää seuraavista säännöistä:

1) Työntekijöiden työllistäminen tehdasteollisuuden laitoksissa toteutetaan henkilökohtaista työllisyyttä koskevien yleisten päätösten perusteella seuraavissa artikloissa esitettyjen lisäysten mukaisesti.

Huom. Alaikäisten palkkaaminen tehtaan teollisuuslaitoksiin ja nuorten työntekijöiden työtä ja koulutusta koskevien päätösten täytäntöönpanon valvonta määräytyy työjärjestyksen mukaan, joka on erityisesti annettu tällä alalla.

2) Tehtaan tai tehtaan johdon on velvoitettava palkkaamaan työntekijöitä oleskelulupaa. Poistaminen tästä on sallittua vain henkilöiden osalta, jotka voivat lain mukaan jättää pysyvän asuinpaikan ottamatta julistepasseja ja leimaveron alaisia ​​lippuja (Pass., Prod. 1876).

3) Tehtaalla tai tehtaalla järjestetyissä huoneistoissa asuville työntekijöille myönnetään varastointia varten oleskelulupa tehtaan tai tehtaan johtajalle.

4) Jos työntekijä haluaa jäädä tehtaaseen tai laitokseen hänelle myönnetyn oleskeluluvan voimassaolon päättymisen jälkeen, tehtaan tai tehtaan johtajalle myönnetään työntekijän kanssa sopimuksella uusi vienti, jotta hänet voidaan karkottaa.

5) Naimisissa olevien naisten ja alaikäisten palkkaaminen erillisellä oleskeluluvalla ei edellytä vanhempien, huoltajien tai aviomiehen erityistä lupaa.

6) Tehtaan tai tehtaan päällikkö on velvollinen palauttamaan työntekijöille hänen näkemyksensä

asuinpaikka (3 artikla) ​​välittömästi työsopimuksen päättyessä.

7) Työntekijöiden työsopimukset voidaan tehdä antamalla heille kirjoja, joissa mainitaan palvelussuhteen ehdot, ja kaikki työntekijän kanssa tehdyt ja hänestä tehdyt laskelmat, edellyttäen, että ehtoja, vähennyksiä, aavistuksia ja vahingon aiheuttamista omistajalle on merkitty.

8) Työntekijä säilyttää maksukirjan ja siirtää tehtaan tai tehtaan toimistoon tarvittavat tiedot.

9) Työntekijöiden palkkaaminen tapahtuu: a) tietyn ajan; b) määrittelemättömäksi ajaksi ja c) minkä tahansa työn suorittamisen ajaksi, jonka päättymisestä palkkaaminen päättyy.

10) Palkkaessaan määräämättömäksi ajaksi kukin sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen ja varoittaa toista osapuolta aikomuksestaan ​​kaksi viikkoa etukäteen.

11) Ennen työntekijöiden kanssa tehdyn määräaikaisen sopimuksen irtisanomista tai ilman varoitusta kahdelle

viikon työntekijät, jotka on palkattu määräämättömäksi ajaksi, eivät saa alentaa palkkojaan perustamalla uusia laskentaperusteita, vähentämällä työpäivien määrää viikossa tai työpäivien määrää päivässä, muuttamalla oppitunnin sääntöjä jne. Heillä ei ole oikeutta ennen sopimuksen päättymistä vaatia muutoksia sen ehtoihin.

Palkkojen maksaminen työntekijöille olisi tehtävä vähintään kerran kuukaudessa, jos palkkaaminen tehdään yli kuukauden ajaksi ja vähintään kaksi kertaa kuukaudessa, kun hänet palkataan määräämättömäksi ajaksi. Työntekijöiden tilit ovat erityinen kirja.

Työntekijällä, joka ei ole saanut hänelle maksua ajoissa, on oikeus vaatia tuomioistuimen määräystä hänen kanssaan tehdyn sopimuksen irtisanomiseksi. Väitetyn väitteen mukaan työntekijän, jos hänen pyyntönsä tunnustetaan kunnioittavaksi, vaatimus myönnetään tältä pohjalta kolmen kuukauden kuluessa valmistajan hänelle maksettavan määrän lisäksi erityispalkkio, joka ei ylitä kiireellisen sopimuksen mukaan hänen kahden kuukauden palkkaa, määräämättömän sopimuksen perusteella on maksettava kahden viikon maksu.

Työntekijöiden kuuleminen rahan, kuponkien, perinteisten merkkien, leivän, tavaroiden ja muiden tuotteiden sijaan on kielletty.

Maksettaessa työntekijöille ei ole sallittua tehdä vähennyksiä velkojensa maksamisesta. Nämä velat eivät kuitenkaan sisällä tehdashallinnon tekemiä laskelmia työntekijöiden ruokasta ja niiden tarjonnasta tarvittavilla hyödykkeillä tehtaiden kaupoista. Jos työntekijä esittää rahamääräisen rangaistustodistuksen, jälkimmäinen voidaan pidättää jokaisesta erillisestä maksusta enintään 1/3 hänelle maksettavasta määrästä, jos hän on yksin, ja enintään 1/4, jos hän on naimisissa tai leski, mutta hänellä on lapsia.

Tehtaiden tai tehtaiden päälliköt eivät saa veloittaa työntekijöille laina- ja palkkioista maksettuja korkoja rahamääräisten velvoitteidensa takaamisesta.

On kiellettyä veloittaa työntekijöiltä palkkio: a) lääketieteellisestä avusta, b) valaistustyöpajoista ja c) käytettäväksi tehtaalla työskentelyä varten työkaluilla.

Tehdas tai tehdashallinto tekee sisäisiä määräyksiä

työntekijöiden on noudatettava tehtaalla tai tehtaalla. Nämä säännöt asetetaan kaikkiin työpajoihin.

19) Tehtaan tai tehtaan johdon työntekijän työsopimus päättyy:

a) osapuolten yhteisellä sopimuksella;

b) työsuhteen päättyessä;

c) työn päätyttyä, jonka suorittaminen johtui työsuhteen päättymisestä (9 artiklan c kohta);

d) kahden viikon kuluttua siitä, kun jompikumpi osapuoli on esittänyt hakemuksen sopimuksen irtisanomisesta, jos se tehtiin määrittelemättömäksi ajaksi;

e) työntekijän karkottamisesta viranomaisen määräyksellä sopimuksen suorituspaikasta tai myöntämällä hänelle vankeusrangaistus, joka tekee sopimuksen täytäntöönpanon mahdottomaksi;

f) työntekijän pakollinen ottaminen sotilaalliseen tai julkiseen palveluun;

g) työntekijälle myöntävän väliaikaisen oleskeluluvan hylkääminen, jotta laitos uusisi tämän tyyppisen;

h) pitkään työntekoon tehtaalla tai tehtaalla tulipalon, tulvan, höyrykattilan räjähdyksen tai muuntyyppisen räjähdyksen vuoksi.

tapaus.

20) Tehtaan tai tehtaan johtaja voi irtisanoa työsopimuksen:

a) koska työntekijä ei ilmestynyt työhön yli kolme päivää peräkkäin ilman perusteltuja syitä;

b) työntekijän osallistumisesta rikosoikeudenkäynnin syytteeseen liittyvään tutkimukseen ja oikeudenkäyntiin, jolloin seuraamus on vähintään vankeusrangaistus;

c) työntekijän ankaruuden tai huonon käyttäytymisen vuoksi, jos se uhkaa tehtaan omaisuutta tai henkilökohtaista turvallisuutta

tai tehtaan johtoon kuuluvista henkilöistä;

d) työntekijän tarttuvan taudin havaitsemisen vuoksi.

Huom. A hylättiin tämän artiklan perusteella tehtaalta tai laitokselta, että työntekijälle myönnetään oikeus irtisanoa sopimus muutoksenhakuun tuomioistuimessa, joka, jos se tunnustaa valituksen vakaaksi, päättää työntekijän korvauksesta hänelle aiheutuneista tappioista.

Riippumatta 13 artiklassa tarkoitetusta tapauksesta työntekijä saa vaatia sopimuksen irtisanomista:

a) omistajan, hänen perheensä tai työntekijöiden valvonnasta vastaavien henkilöiden pahoinpitelyjen, vakavien loukkausten ja yleisen huonon kohtelun vuoksi;

b) elintarvikkeiden ja tilojen työntekijöiden tarjonnan ehtojen rikkomisesta;

c) hänen terveyttään tuhoavan työn vuoksi;

d) yhden jäsenen kuolemasta tai pakollisesta pääsystä asepalvelukseen

perhe.

22) Aloilla, joille on ominaista tehdasteollisuuden merkittävä kehitys, tämän alan laitokset, lukuun ottamatta valtiovarainministeriön tai valtion laitosten sekä yksityisten kaivos- ja teollisuuslaitosten laitoksia, kuuluvat 1-21 artiklan määräysten lisäksi erityissääntöihin. tehtaan teollisuuden laitosten valvonta sekä valmistajien ja työntekijöiden keskinäiset suhteet.

Huom. Tässä artiklassa tarkoitettujen sääntöjen soveltamisesta vaadittaviin maakuntiin tai maakuntiin ja tehdasvalvonnan välttämättömään vahvistamiseen valtiovarainministeri siirtyy valtioneuvostoon erityisideoilla.

II. Ehdotus asetukseksi tehtaiden teollisuuden laitosten valvonnasta ja valmistajien ja työntekijöiden keskinäisistä suhteista hänen keisarillisen Majesteettinsa hyväksymiseen.

III. Rikosoikeudellisia ja korjaavia rangaistuksia koskevien säännösten muutos- ja lisäyssäännöissä, ed. 1885, päättää seuraavista säännöistä:

1) Tämän koodeksin 1359 ja 13591 artiklassa säädettyjen väärinkäytösten tekemiseksi kolmannen kerran tai ainakin ensimmäisen ja toisen kerran, mutta kun nämä rikokset otettiin käyttöön tehtaalla tai

laitoshäiriö, johon liittyy yleisen hiljaisuuden tai järjestyksen rikkominen ja johon liittyy

ryhtyä kiireellisiin toimenpiteisiin mellakoiden tukahduttamiseksi, tehtaan tai tehtaan hoitamiseksi:

pidätetään enintään kolmeksi kuukaudeksi, ja se voi myös ikuisesti evätä oikeuden hallita tehtaita tai kasveja.

2) Tehtaan tai tehtaan työn lopettamisen jälkeen työntekijöiden välisen lakon jälkeen, jotta pakotetaan valmistajat tai kasvattajat nostamaan palkkoja tai muuttamaan muita työsuhteen ehtoja ennen viimeisimmän, päättäjät ovat:

Lakon aloittamisen tai jatkamisen aloittaneet joutuivat vankeuteen neljästä kahdeksaan kuukauteen, ja muut osallistujat vangittiin enintään neljä kuukautta vankilassa. Lakon osallistujat, jotka lopettivat sen ja aloittivat työn poliisin ensimmäisen pyynnön jälkeen, on vapautettu rangaistuksesta.

3) Lakko-osallistujat, jotka ovat aiheuttaneet vahinkoa tai tuhoa tehtaalla tai tehtaalla tai tehtaalla palvelevien henkilöiden omaisuutta, eivät ole vakavampi rikos, jos he tekevät rikoksen:

väkivalta - tai vankeusrangaistus kahdeksan kuukauden - yhden vuoden ja neljän kuukauden ajan - ja muut osallistujat - vankeusrangaistus neljästä kahdeksaan kuukauteen.

4) Lakko-osallistujat, jotka pakottivat muita työntekijöitä väkivallan tai uhkien kautta lopettamaan työskentelyn tai pysähtymään, jos he syyllistyivät väkivaltaan, eivät ole vakavampia rikoksia, altistuvat:

kannustetaan tällaisiin tekoihin tai niihin, jotka väkijoukon väkijoukot olivat - vankeus kahdeksan kuukautta yhdeksi vuodeksi ja neljäksi kuukaudeksi, ja muut osallistujat - vankeus neljän kahdeksan kuukauden ajan.

IV. Muuttaessaan ja täydentäen peruskirjan artikloja, jotka koskevat Maailman oikeuden tuomia rangaistuksia, päätetään seuraavista säännöistä:

1) Syyllinen tehdas tai tehtaan työntekijä pidätetään enintään yhden kuukauden ajaksi luvattomalta työkieltoon ennen työsuhteen päättymistä.

2) Syyllinen työntekijä, jos hänen tekonsa ei ole vakavampi rikos, pidätetään enintään kolmen kuukauden ajan, jos tahallinen tai arvokas tuotantotyökalu vahingoitetaan tai hävitetään tehtaalla tai tehtaalla.

Jos tällaisen vahingon tai hävittämisen seurauksena on lopettaa työ tehtaalla, rikoksentekijä vangitaan kolmesta kuukaudesta yhteen vuoteen.

V. Rikosoikeuden peruskirjaa (tuomioistuin. Keisarin Aleksanteri II: n suu, ed. 1883) täydennetään seuraavilla päätöksillä:

1) Tapaukset, joissa työntekijöiden lakkoihin liittyvät tehtaat ja laitokset irtisanotaan, sekä lakkoihin osallistuneiden väkivaltaiset toimet ja uhat (III artiklan 2–4 kohta) käsitellään käräjäoikeudessa.

2) Aloilla, joilla on olemassaolon Gubernskaya-tehtaan tapaus, tehdasalojen valvonnan sääntöjen ja tehtaiden ja työntekijöiden keskinäisten suhteiden 40–42 artiklassa säädetyt rikkomukset sekä 1359 artiklan rikkomiset Tehtaan tai tehtaan päämiehen tekemä määräys ensimmäisen ja toisen kerran, kun rikkomisen seurauksiin ei liity III artiklan 1 kohdassa määriteltyjä seurauksia.

VI. Edellä II artiklassa tarkoitetut säännöt annetaan Pietarin, Moskovan ja Vladimirin maakunnissa 1. lokakuuta 1886 lähtien.

VII. Tarkastushenkilöstö, joka on vahvistanut korkeimman hyväksynnän lisäksi 12. kesäkuuta 1884 (2316), valvoo tehtaiden, tehtaiden ja tehtaissa työskentelevien alaikäisten työllistymistä ja koulutusta, kymmenen uutta apulaisinspektorien virkaa korvaamaan nämä syyskuun 1. päivästä 1886 lähtien, ja yhteisymmärryksessä sisäministerin kanssa jakamaan niille nimitetyt henkilöt edellisessä VI artiklassa luetelluissa maakunnissa.

VIII. Kattaa edellä mainittujen virkamiesten ylläpitokulut (VII artikla), vapauttaa vuosittain 1. tammikuuta 1887 alkaen noin kolmekymmentä tuhatta ruplaa, ja tämä määrä maksetaan kauppaministeriön budjettiosastoon. Kuluvana vuonna, jakaa tämän kustannuksen, jakaa, lisäluoton muodossa samaan arvioon, kymmenen tuhatta ruplaa.

Tarkkuus. Hänen Imperiumin Majesteettinsa myöhempi lausunto valtioneuvoston yleiskokouksessa: 1) teollisuusyritysten valvontaa koskevista säännöistä ja valmistajien ja työntekijöiden keskinäisistä suhteista sekä 2) tehtaiden tarkastusten määrän lisäämisestä, hyväksynnän korkeimmasta harkinnasta ja määräyksestä.

Loading...

Suosittu Luokat